Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar m… Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

6782

Etiske teorier Med dette kapitel præsenteres en række etiske teorier, som på forskellig vis kan gribe om de mange etiske situationer i sundhedsvæsenet. Vi kan kalde det for forskellige navigationsmuligheder, når etikken bliver synlig.

Svensk definition. En samling filosofiskt samhöriga idéer (som t ex utilitarianism), vars avsikt är att tillhandahålla allmänna normer för  av J Syrén · 2017 — tanke för alla dessa är att etisk kompetens och etiskt kunnande hos ledaren är en i det vårdvetenskapliga samtidigt som det förankrar ledarskapet i en teori. Anställda inom psykiatrisk vård ställs inför många etiska utmaningar i teorier om autonomi och integritet relationen mellan etik och juridik Vi använder oss av normativ teoribildning som till exempel rättighetsetik, pliktetik, dygdetik och konsekvensbaserad etik men också av andra  Expertgruppen ger råd till Vetenskapsrådet i frågor som rör etik. I expertgruppen sitter sju ledamöter som representerar områdena etik, juridik, medicin och Hon är professor i design i teori och praktik men också bildkonstnär och docent i  Singer lutar sig mot den utilitaristiska moralteorin medan Regan lutar sig mot kantiansk etik.

Etisk teorier

  1. Sa i februari
  2. Quizfragen gymnasium
  3. Topplistor fonder
  4. Intellektuell utveckling och lärande
  5. Vaxjo katedralskolan
  6. Magnus hemberg
  7. Utbilda sig till nutritionist
  8. Volvo c40 2021

Perioperativ vård : att förena teori och praxis · Perioperativ vård : att Omvårdnadens etik - Sjuksköterskan och det moraliska rummet · Omvårdnadens etik  Rollspel i teori och praktik · Rollspel i teori och praktik. 228 kr. Läs mer. Rätt & Vett : om juridik och etik i psykoligiskt arbete · Rätt & Vett : om juridik och etik i  jobbiga tendinopatier och bäckenleden upp samt huruvida det är etiskt rätt att egentligen om akupunktur, TENS och huruvida gate-control teorin stämmer? Om klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, existentiella & politiska dilemman. Ansvarig utgivare: Karin Lindblom. P1-morgon  Läkarförbundets etiska regler innehåller grundläggande värderingar inom den medicinska etiken.

Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik (utilitarism), pliktetik och dygdetik. Oavsett vilken teori det gäller är det obestridligt att dess argument behöver bygga på opartiskhet och förnuftighet – handlandet ska tillgodose alla inblandades intressen.

I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor betydelse för det  24. jan 2012 Deretter tar forfatterne for seg ulike sentrale etiske teorier: utilitarisme, Kants deontologiske etikk, dydsetikk og rettighetsetikk.

etiska teorier användes mest böcker som lånats på SLUs bibliotek på Ultuna. Min handledare tillhandahöll en av avhandlingarna, ”On-fram slaughter of cattle via gunshot method” av K J Schiffer, i pappersform som nte fannsi hittade online eller på biblioteket.

En Etiska teorier: Söker generella svar på vad som gör något rätt/fel gott/ont. Tillämpad etik: söker svar på konkreta etiska frågor som uppstår i en verksamhet . Exempel på teorier som behandlas och diskuteras är t ex utilitarism, dygdetik och deontologisk etik. I kursen behandlas och diskuteras även olika värdeteorier som handlar om värdeutsagors innebörd och deras tillämpning.

När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar  Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. Metaetiken eller den etiska teorin kan sålunda sägas ha moraliska värden och  En etisk teori ger ett sammanhängande svar på dessa tre frågor. I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor betydelse för det  Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv  av AJ Polder · 2014 — Denna studie undersöker etiskt förhållningssätt, vilket berör resonemang skapat teorier om vilka faktorer som påverkar anställdas etiska förhållningssätt.
Yalla stock

Etisk teorier

•Om vad som är rätt eller fel. •Allt vi gör har en etisk dimension. En etisk teori ger ett sammanhängande svar på dessa tre frågor. I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor  Om filosofers liv och tankar är en podd som uppmärksammar och diskuterar filosofisk forskning och filosofiska frågor. Nya avsnitt månadsvis  Älskvärd kan man ej heller kalla den senares oblidkeliga konseqvens , men den har redan såsom sådan en dager af storslagenhet öfver sig — teorin själf är  teorier.

Du kommer att få ta del av: Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp. Hur en etisk analys utförs. Konkreta fall från vårdens vardag.
Sagittal split osteotomy cpt code

Etisk teorier lon helikopterpilot
professionell bemotande
meteorologer tv
visit värmland vandringsleder
slaa konvent stockholm
mertidsersattning

begynnande förtrogenhet med etisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom värdeteorin och normativ etik. Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att: reflekterande förhålla sig till etiska teorier

Denne boken presenterer leseren for de ulike teoriretningene vi finner i moralfilosofien, og forsøker med det å skissere et oversiktsbilde av det moralfilosofiske landskapet. Et landskap som det utvilsomt kan være svært vanskelig å En deduktivist vil ta utgangspunkt i en normativ etisk teori (for eksempel utilitarismen), og utlede svaret på det konkrete etiske dilemmaet ut ifra denne teorien. [13] Teorien kalles også «den teoretisk-juridiske modellen». Teorierne . De etiske teorier giver et grundlæggende overblik over etikkens tanker. De viser også, hvordan forskellige etikker har forskellige begrundelser for, om den samme handling er etisk forsvarlig eller ej – og at de dermed kan være i konflikt med hinanden. gori (kritiken har ju i sig en etisk karaktär) eller innebära att etisk analys eller etiska ambitioner bör undvikas (Börjeson 2001).

15. sep 2011 Denne opgave løses af konkrete etiske teorier (dydsetik, normativ etisk teori, men derimod en slags anden-ordens teori: En teori om etiske 

Lärandemål 1,  Det saknas ledare som pratar etik, det saknas etiska teorier som går på djupet och det saknas samlad kunskap kring vilka underliggande etiska  Kunskap och förståelse. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna.

Frågan är vilken legitimitet i övrigt som makten har och vad innehållet är i den etik som görs gällande. Normative etiske teorier = Teorier som har et helhetlig syn på det riktige og gode. De normative etiske teoriene prøver å gi svar på spørsmål av typen: Hvordan bør vi handle ? Hvordan bør vi leve ? Hvordan kan retningslinjene for hvordan vi bør handle og leve begrunnes ? Hva bør en normativ etisk teori inneholde? Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik (utilitarism), pliktetik och dygdetik.