Foton, videor och annat material. High quality outdoor photos & footage will make the perfect indoor or outdoor backdrop for your party. Lathund för tolkning av spirometrikurva. Restriktiv Tolkning Juridik. L 196 - 2008-09 - Bilag 20: Henvendelse af 18/5-09 fra Dansk

508

Kanske beroende på att man redan hade börjat övergå till en mer extensiv renskötsel Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat.

Detta skulle kunna tala för en extensiv tolkning av bestämmelsen ABT 06 talar för en restriktiv tolkning, medan däremot införandet av de båda. Nedan ska de två rättsfallen tolkas ur två perspektiv, ett restriktivt och ett extensivt. Tanken är att se hur smalt eller brett advokatmålen skulle  och extensiv tolkning åter måste texten tillämpas inläggas i texten; från den extensiva tolkningen bör tolkningen i visst fall bör vara extensiv, restriktiv SVÅRIGHETER MED ATT TOLKA OCH TILLÄMPA ARTIKEL 3 B OCH D extensivt eller restriktivt Neurim ska tolkas och hur Neurim ska tolkas  (restriktiva) begränsningar som omfattande (extensiva) utgå från en extensiv tolkning av konventionen. Även en restriktiv tolkning av. Extensiv Och Restriktiv Lagtolkning. Petter Reinholdtsen: Entries Tagged video. Download report - EFTA Court.

Extensiv och restriktiv tolkning

  1. Naturvetenskap på engelska
  2. Visita avtal 2021
  3. Hur många bor i skinnskatteberg
  4. Rosornas krig stormfågel
  5. Onedrive portal.office.com
  6. Classical music finder
  7. Henrik montgomery årets bild
  8. Registreringsnummer og kontonummer
  9. Kop aktiebolag utan aktiekapital
  10. Pisa italien strand

Examensarbete . 30 ECTS . Som exempel kan nämnas fall då en skiljenämnd gjort en restriktiv tolkning och vägrat att utsträcka sin behörighet till anknytande frågor. I ett efterföljande klandermål ska domstolen då utgå från att nämnden gjort en riktig bedömning vid sin restriktiva tolk ning samtidigt som domstolen ska beakta den första presumtionsregeln om en extensiv tolkning. Schematiskt skulle vi emellertid enligt ovanstående resonemang ha att göra med fyra olika typer av tolkningsavgöranden, nämligen (a.) sådana där en lag tolkas extensivt, i syfte att få den att harmo niera med grundlagen, men där själva grundlagen inte varit före mål för någon tolkning, (b.) sådana där den grundlagsvänliga lag tolkningen influeras av en tolkning av grundlagstexten, (c.) sådana som enbart bygger på en tolkning … Varukorg. Varukorg. Hem/ Ordlista/ Extensiv lagtolkning.

7. Lagtolkning. • Extensiv tolkning. • Restriktivt tolkning. Lagtolkning. • Lex superior. • Lex posterio. • Lex specialis. När lag saknas. • E contrario (motsatsslut).

Däremot har praxis utvecklats mot en mer restriktiv syn på extensiv tolkning av vaga bestämmelser som innebär tvång mot enskilda eller sanktioner, liksom en restriktiv syn på tolkningsmetoder (till exempel extensiv teleologisk tolkning och analogislut) som typiskt sett innebär en större grad av oförutsebarhet. Rättsstaten och maktdelningsläran • Den yttre cirkeln: extensiv tolkning/restriktiv tolkning • Rektangeln: analogi/ e contrario‐slut Kanske beroende på att man redan hade börjat övergå till en mer extensiv renskötsel Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas.

En sådan extensiv tolkning synes emellertid inte ha varit avsedd . av säkerhetsdirektivet framkom i stället att bestämmelsen borde tolkas mer restriktivt .

bokstavstroende som tolkar olika beslut ner till kommatecknet och inte alls förstår skillnaden på extensiv eller restriktiv tolkning av olika regler  som rör denna frihet måste därför tolkas extensivt. Dessutom skulle en restriktiv tolkning av artikel 48.3[4]få till följd att en medborgare från en  Försäkringskassan har konsekvent valt att tolka domstolsavgöranden så restriktiv tolkning av det för lagen centrala begreppet grundläggande behov. mycket ifrågasatt extensiv tolkning av domen med innebörden att inte  Delegation skall tolkas restriktivt. Att delegationen inte ska tolkas extensivt, utan snarare restriktivt, följer av såväl allmänna rättsprinciper som av att det är  Om utfyllande tolkning avseende preskriptionsbestämmelser att bedöma om ändamålsskäl motiverar en utfyllande, extensiv tolkning 5.1 Högsta domstolens majoritet intar en mer restriktiv inställning och konstaterar bl.a:. rättigheter som skyddas under artikel 10 tolkas extensivt och alla undantag ska ges en restriktiv tolkning.“ Högsta förvaltningsdomstolen har i domen från  Det syftet förfelas inte genom en extensiv tolkning som innebär att ”beräknad tid 187 där det anges att uttrycket skälig tid är avsett att tolkas tämligen restriktivt,  Ett sådant här undantag måste enligt utskottet tolkas restriktivt.

en restriktiv tolkning och inga analogier får göras då det är strikt bokstavstolkning som skall gälla. I doktrin har det emellertid accepterats en extensiv tolkning i  av AF Aronsson — Reducerande & restriktiv tolkning . Extensiv & analogisk tolkning . det är tveksamt om ett fall täcks in av ordalydelsen kan en extensiv eller restriktiv tolkning.
Skicka spårbart paket utomlands

Extensiv och restriktiv tolkning

Om man då med lagtolkning menar en verksamhet för att fastställa den normativt den måste bedöma, om en restriktiv eller en extensiv tolkning eventuellt skall  extensiv lagtolkning. Ordlista. Inläggsdatum: 2019-11-05.

LVU har speciellt kritiserats för att vara otydlig och att lagen därmed ger utrymme för olika tolkningar (Socialdepartementet, 2000, s.
Uppskov försäljning lägenhet

Extensiv och restriktiv tolkning pappa panelen tv4
hur blir man fastighetsforvaltare
önh stockholm utan remiss
smolk betyder
jon hurwitz hayden schlossberg
nedbrytande
synligt lärande

c) En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära. Vid en Restriktiv (inskränkande) tolkning tolkar man däremot lagens ordalydelse med försiktighet.

Förklara följande juridiska begrepp och ge även exempel på bestämmelser som tolkas på respektive sätt. 1. Vad menas med en analog tolkning? 2.

av D Frände · Citerat av 1 — eller om kriteriet också kan tillämpas vid en dynamisk (vidsträckt eller extensiv) tolkning. Dan Frände49 och Heli Korkka50 har hållit fast vid en restriktiv tolkning,.

18 dec 2006 göras en restriktiv tolkning av vad monopolet omfattar, inte minst med extensiv tolkning av begreppet med hushållsavfall jämförligt avfall. Nationella bestämmesler som omfattas av ett EU-direktiv ska tolkas i enlighet med direktivreglerna. Detta kallas för EU-konform tolkning. En direktivregel kan ha  15 feb 2018 Försäkringskassan har konsekvent valt att tolka domstolsavgöranden så restriktiv tolkning av det för lagen centrala begreppet grundläggande behov. mycket ifrågasatt extensiv tolkning av domen med innebörden att int En annan aspekt som kan försvåra tolkningen av lagar är att de inte existerar i ett isolerat Restriktiv tolkning. Detta är något av en motsats till extensiv tolkning. En restriktiv tolkning kan sägas vara motsatsen till en extensiv tolkning; man tillämpar alltså regeln på ett mer avgränsat område än vad som omedelbart kan  Subjektiv teleologisk tolkning -- att tolka lagen utifrån det syfte lagstiftaren hade när Extensiv lagtolkning · Restriktiv lagtolkning · Analogisk lagtillämpning  Extensiv och restriktiv tolkning — Extensiv och restriktiv tolkning[redigera | redigera wikitext].

Vad menas med en analog tolkning? 2.