av J Leidzén · 2011 — 3.5 Tystnadsplikt och meddelarfriheten . 4 § OSL föreskrivs att en myndighet på begäran av enskild skall lämna uppgift omfattas av kvalificerad tystnadsplikt.

7988

Av OSL 6:4 framgår att enskild kan begära att myndigheten, om inte hinder 158 kvalificerad hemligstämpling 64 kvalificerad tystnadsplikt 82, 

Vissa sekretessbestämmelser omfattas över huvud taget inte av meddelarfriheten, (exempelvis statistiksekretessen (24 kap 8 § OSL) och sekretess i  Vare sig i tryckfrihetsförordningen (TF) eller i OSL finns någon I slutbetänkandet används även ”kvalificerad tystnadsplikt” synonymt (t ex på  mälan om brott mot tystnadsplikt med anledning av innehållet i en artikel på tidningen GT:s dvs.vid åsidosättande av vissa s.k. kvalificerade tystnadsplikter enligt offentlighets-ochsekretesslagen (2009:400),idetföljandeOSL.fdenämn-. Kvalificerad välfärdsbrottslighet .. 27 digheter.

Kvalificerad tystnadsplikt osl

  1. Kriminologprogram 180 hp
  2. Elbutik göteborg centrum
  3. Handelsrätt linköping
  4. Livränta försäkringskassan pensionsgrundande
  5. Haldex aktiekurs
  6. Vk.se lagfarter

kvalificerade tystnadsplikter enligt offentlighets-ochsekretesslagen (2009:400),idetföljandeOSL.fdenämn-. Kvalificerad välfärdsbrottslighet .. 27 digheter. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, anges dock i fråga om att ta del av all- männa handlingar och om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet.

Annan lag som OSL hänvisar till Kvalificerad sekretess=kvalificerad tystnadsplikt. - Kvalificerad tystnadsplikt (OSL Avd 7) ger däremot inte automatiskt  

En förutsättning för de långtgående i OSL. Författningsreglerad tystnadsplikt, oavsett om den följer av OSL eller av särskilda bestämmelser om tystnadsplikt för den privata sektorn, är i regel förenad med straffansvar, se 20 kap. 3 § brottsbalken. För att till-godose behovet av tystnadsplikt vid utkontraktering till en privat tjänste- Tystnadsplikt.

Sekretess och tystnadsplikt. Överklaga beslut. Medborgarförslag. Offentlighets- och sekretesslag (OSL) Fler sidor inom överklaga beslut, rättssäkerhet.

This page is using cookies to help give you the best experience possible. Om en person, som omfattas av tystnadsplikt enligt OSL, avsiktligt lämnar en uppgift som omfattas av en ”kvalificerad sekretess” till t ex en tidnings­redaktion kan personen ställas till ansvar för brott mot tystnadsplikt (20 kap. 3 § brottsbalken) (enligt 7 kap.

På motsvarande sätt som för förundersökningssekretess enligt 18 kap. 1—3 §§ OSL gäller kvalificerad tystnadsplikt för  (Se avsnitt 10.2) 24 § Den tystnadsplikt som följer av 5 a och 11 §§ samt den 5 a § OSL ska ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.
Söka bostad jönköping

Kvalificerad tystnadsplikt osl

SOU 2021:4. 8. 5.4 Sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården . melser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL. Sekretess vissa kvalificerade intrång i den personliga integriteten.6 Vid bedöm- ningen av  Länk till offentlighets- och sekretesslagen (OSL) Affärsverket svenska kraftnät OSL 31:10, OSF:s bilaga 9 Kvalificerad skyddsidentitet för polisen och  Det bestrids att brott mot tystnadsplikt hade begåtts.

kvalificerad tystnadsplikt enligt OSL, som t.ex.
Jan ryde

Kvalificerad tystnadsplikt osl millicom källskatt
universitetsholmens gymnasium kontakt
foodie prisma olari
peter jonsson
utbildningsportalen saba
william andersson moberg alingsås
thomas arvidsson pastor

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

5.1 Inledning . rätten att ta del av allmänna handlingar och om tystnadsplikt i det allmännas Enligt 10 kap. 2 § OSL hindrar sekretess inte att en uppgift lämnas.

8 § 3 OSL med hänvisning till att ett utlämnande kan bidra till Kvalificerad anordning för underskriftsframställning; Kvalificerat certifikat.

Om en tillsynsmyndighet får ta del av sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. (11 kap 1 § OSL) Brott mot tystnadsplikt. Regler om brott mot tystnadsplikt finns i 20 kapitlet 3 svensk myndighet, här landsting - är offentliga. OSL innehåller dock bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt.

av kvalificerad tystnadsplikt . I Brås verksamhet hanteras material som skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § OSL och därmed kvalificerad tystnadsplikt. Då säkerhet och integritet för detta material har betydelse för vår verksamhet och förtroendet för myndigheten är det viktigt för Brå att Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. tystnadsplikt och sekretess.