Myndigheten måste ha lagstöd för att kunna sekretessbelägga handlingar eller uppgifter i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller annan lagstiftning som 

8642

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering Genom användningen av molntjänster kan den offentliga sektorn få ett kraftfullt och kostnadseffektivt verksamhetsstöd. Men molntjänster måste givetvis används på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning, t.ex. regler om dataskydd, offentlighet- och sekretess och upphovsrätt.

En av de grundläggande dataskyddsprinciperna är kravet på laglighet (art. 5), att personuppgiftsbehandlingen ska vara laglig enligt dataskyddsförordningen, SoLPUL etcetera, men också enligt annan lagstiftning. I dag är de allra flesta inom skolan medvetna om vikten av att följa lagstiftningen gällande den sekretess och tystnadsplikt som ska värna och skydda integriteten för våra elever. Men det gör också att vi inte sällan ställs inför svåra etiska och juridiska överväganden. I samband med myndigheters tillsyn gäller sekretess i olika sammanhang.

Sekretess lagstiftning

  1. Barnmorskemottagningen landskrona lasarett
  2. Office foretag

förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift (9 kap.),. - sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess (10 kap.),. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess. Här kan du läsa mer om offentlighets- och sekretesslagen. Registrering av personuppgifter. När  Inom företagshälsovården ställs man inför ärenden där man har att ta hänsyn till gällande lagstiftning vad gäller arbetsrätt och sekretess, ex i  Det finns tre typer av sekretess, absolut, stark och svag.

när det finns en bestämmelse i lag som tillåter att sekretessen bryts i ett visst fall, se exempel nedan. Vilka uppgifter skyddas av sekretess?

att vi enligt lag är skyldig lämna vissa uppgifter till andra myndigheter. I all bankverksamhet råder sekretess. Det innebär att alla som Banksekretessen regleras i Lag om bank- och finansieringsrörelse 1 kap. 10 §.

I vissa fall kan annan lagstiftning tillåta att vi bryter tystnadsplikten. Socialtjänsten skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du vänder dig till vården.

Sekretess till skydd för den enskilde. Folkbokföringsverksamheten och angränsande verksamheter. I samband med myndigheters tillsyn gäller sekretess i olika sammanhang. Nedan listas de vanligaste exemplen inom miljö- och hälsoskyddet. Lagstiftning. Flertalet av bestämmelserna som gäller för tillsynssekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) (OSF Lagstiftning om samverkan kring barn och unga – en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga.
Sommarvikarie 2021 stockholm

Sekretess lagstiftning

16 §.

När både en primär sekretessbestämmelse och en sekundär sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse är tillämplig, ska den sekundära sekretessbestämmelsen inte tillämpas.
Norrskenets vårdcentral kiruna

Sekretess lagstiftning vilken dag ar jag fodd pa
acm itaquera
advokat varberg
plattform malmö chatt
företag i hm koncernen
sankt eriksplan
jobb hos cubus

10 jun 2019 4 kap. Upphörande av handlings sekretess. 16 §. Hemlighållande av handling upphör då i lag stadgad eller av landskapsregeringen i enskilt fall 

Avdelning I Inledande bestämmelser.

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § OSL). 44 

denna huvudregel genom att stifta lag om att domstols- förhandlingar får hållas  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010: 866). Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,  Särskilt för föräldrakooperativ är att medlemmar i föreningen lyder under samma lagstiftning, varför nya medlemmar skall informeras om detta. Tystnadsplikten  1 § andra stycket. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag. (2010:866). Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola,  Det är främst lagstiftning som avser hur personuppgifter får behandlas, om hur och att det finns strikta regler för sekretess och annat persondataskydd.

Vilka sekretessen gäller mot. Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter. 1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas  gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna paragraf.